6/29/2022

ថ្ងៃពុធទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ឥឡូវ ខ្ញុំកំពុងរៀប់ចំ សម្ភារៈបង្រៀន អំពី ACCESS Macro និង ACCESS VBA. ACCESS គឹជា កម្មវិធី គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ ដែល លក់ ដៅយ Microsoft សម្រាប់ Microsoft Windows.

ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាះ ACCESS គ្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ។ ប៉ុន្តែវាជាយូរយារណាស់មកហើយ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំត្រូវរៀន ACCESS ដោយខ្លួនឯង មុនពេល ខ្ញុំនឹងបង្រៀន ACCESS.

វាស៊ី​ម៉ោង។ ដូច្នេះខ្ញុំរវល់។


書けなかった単語

កក្កដា カッカダー 7月 កម្មវិធី カムヴィッティー ソフトウェア គ្រប់គ្រង クロップクロン(グ)管理 ទិន្នន័យ トンナナイ データ ជ្លាបុ់ トロアップ したことがある ប្រើប្រស់ プラープラッ 使う

ក្រុមហ៊ុន クロムホン 会社

知らなかった単語

សម្ភារៈបង្រៀន ソンピアリャッボンリエン 教える素材→教材