ពិធីនៅវត្តគល់ទទឹង (コール・トトン寺院でのセレモニー)

ថ្ងៃប្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅវត្តគល់ទទឹង ម្ដងទៀត។ ព្រោះខ្ញុំឮថាមានពិធីនៅវត្តទទឹងនៅនេះ។

រូបភាពក្រោមជារូបភាពពេលនោះ។

ម្សិលមិញ ខ្ញុំបានមានមេរៀនភាសាខ្មែរ‌ online, អញ្ចឹង ខ្ញុំត្រូវការទៅផ្ទះ។

ប្រសិនបើមានឱកាស ខ្ញុំចង់មើលវាម្ដងទៀត។