ពិធីប្រំពីថ្ងៃដំបូង 初七日。

ថ្ងៃប្រហស្បតិ៍ទី២១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២

ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ទន្លេបាទី​កាលពី​ម្សិលមិញ​ហើយ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​ប្រាំពីរ​ថ្ងៃ​ដំបូង​។

ហើយថ្ងៃនេះមានពិធីប្រាំពីថ្ងៃដំបូងនៅសាលា។