現状の確認

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

៦ខែជិតកន្លងផតុទៅ។

ខ្ញុំមកពីទីនេះដើម្បីជួយស្រុកខ្មែរ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់កំពង់ធ្វើល្អទេ។

ខ្ញុំបង្រៀនអំពី IT ទៅសិស្សពីខែចុងកក្កដារាល់សប្តាហ៍។

ខ្ញុំរៀន IT និង ភាសាខ្មែរ រាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយភាសាខ្មែរល្អទេ។

ជាពិសេសពេលសិស្សសួរសំណួរទៅខ្ញុំ ខ្ញុំឧស្សាហ៍អត់យល់ដឺងទេ។

ប្រហែលខ្ញុំនឺងបន្តេជាមួយជិវិតឥឡូវនេះ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រួមចំណែកជួយខ្មែរបន្ថែមទៀត។

ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការខំប្រឹងបន្ថែមទៀត។

ជិត チット about to, near ほぼ កន្លង コンロン 過去、またぐ(step over something) ផតុ។ ポット 終わる cease, finish

カンボジアレストラン

ថ្ងៃអង្គារទី១៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ម្សិលមិញនាយកសាលាយកខ្ញុំនិងមិត្តភាក់ខ្ញុំទៅភៅជនីយដ្ឋានខ្មែរ។

おまけ。 ここでは釣りもできるようで、食事中放置していた釣り竿に、大きなナマズがかかっていました。 4Kgあったそうです。

おまけ2

ペプシコーラカンボジア語で បុិបសុី ペプシー と書いてあります(笑)。

新しく仲間が!

ថ្ងៃសុក្រទី៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ម្សិលមិញ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តJICAថ្មីមកនៅទីនេះ។ គាត់នឹងធ្វើការនៅទីនេះពីថ្ងៃច័ន្ទ។

គាត់ជាជនជាតិជប៉ុន ហើយ បាន រៀន ភាសាខ្មែរ ជាមួយ គ្នា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាល JICA ប្រទេស ជប៉ុន ។

ខ្ញុំរីករាយណាស់ព្រោះខ្ញុំនឺងមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយភាសាជប៉ុន។

日記を書く理由

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ហេតុអ្វីខ្ញុំសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃទេ?

ព្រោះខ្ញុំចង់់ទុកអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមាននៅពេលនោះទុកជាប្រយោគ។

ហើយខ្ញុំចង់រៀនភាសាខ្មែរ។

ខ្ញុំចង់និយាយភាសាខ្មែរល្អជាង។

ខ្ញុំបានគិតថា ប្រសេនបើខ្ញុំសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ ជាញឹកញាប់ ខ្ញុំចាំភាសាខ្មែរ ល្អជាង។

ប៉ុន្តែ ខ្ញុំអត់ទាន់អាចនិយាយនិងសរសេរភាសាខ្មែរល្អបានទេ។

វាពិបាក។

最近勉強できていない

ថ្ងៃអង្គារទី៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ថ្មីៗនេះខ្ញុំអត់អាចរៀនភាសាខ្មែរបានទេ។ ខ្ញុំអស់កម្លាំង ហើយ ខ្ញុំ គេង ឬ មើល វីដេអូ ។

ខ្ញុំត្រូការ ធ្វើអោយស្រស់។

ជាសំណាងល្អ មិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកស្មគ្រាចិត្តរបស់ខ្ញុំបានអញ្ជើញខ្ញុំអោយធ្វើដំណើរកម្សាន្ត។

ខ្ញុំមានកម្រោងធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកោះរ៉ុង ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា។

ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំវា។

楽しいことをさがさないと。

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

នៅពេលខ្ញុំកត់សម្គាល់ វាជាខែកញ្ញា។

ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំរវល់គ្រប់ពេល។

ខ្ញុំត្រូវបានសួរបង្រៀនទៅសិស្សានុសិស្សអំពី IT ដោយខ្លួឯង។

ហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើ PowerPoint នៃ ACCESS និង Linux.

ខ្ញុំគឺជាវិស្វករកុំព្យូទ័រ អត់ ជា គ្រូបង្រៀន។

ហើយខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍បង្រៀនសិស្សានុសិស្សច្រឿនទេ។។

និយាយបន្ថែមទៀត ការប្រើ និង ការបង្រៀន ជា ខុសគ្នា។

ខ្ញុំគត់ថា ខ្ញុំចេះ ប្រើ Linux និង ACCESS ល្អបាន។

ប៉ុន្តែ ដើម្បី បង្រៀន Linux និង ACCESS ខ្ញុំត្រូតែ រៀន វាទាំនេះ ដោយខ្លួន ឯង ហើយ ធ្វើ PowerPoint

វាត្រូការពេលវិលា។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំគួរតែ មាន សម្រាក។

ហើយខ្ញុំគួរតែស្វែងរកអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្ត។

なんだかんだで5か月が過ぎました。

ថ្ងៃអង្គារទី៣០ខែសីហាឆ្នាំ២០២២

ក្រោយពេលខ្ញុំមកដល់កម្ពុជា ៥ខែបានកន្លងផុតទៅ។ ខ្ញុំសុំានឹងជីវិតបន្តិចនៅទីនេះ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយភាសាខ្មែរល្អទែ។

ខ្ញុំបង្រៀន IT ទៅ សិស្សានុសិស្ស​ រាល់ សប្ដាហ៍ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ បង្រៀន ល្អ បាន ទេ។

ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងអត់ជួយសាលានេះ បានទេ។

ហើយខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេ។

ខ្ញុំគួរតែគិតថា ខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីយាង់ម៉េចនៅពេលអនាគត។

ខ្ញុំ​គិត​ថា​វិធី​មួយ​គឺ​​ខ្លីអាណត្តិ​របស់​ខ្ញុំ ហើយ​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​កំណើត​វិញ។

កន្លងផុតទៅ コンロンポッ(ト)トウ 過ぎる。 ស៊ាំ ソアム 慣れる