いろいろ書きたいことがあるけれど。

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះដេលខ្ញុំចង់សរសេរ។ ប៉ុន្តែភាសាខ្មែនោតែរពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរច្រើន ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់យល់ដឹងអំពីការសន្ទនាក្នុងចំណោមជនជាតិខ្មែរ។

ម្សិលមិញមានការប្រជុំ ហើយខ្ញុំចូលរួមវា។

ខ្ញុំបានសាកល្បងស្ដាប់ការសន្ទនាក្នុងការប្រជុំ។ ហើយខ្ញុំទើបតែអាចយល់ពាក្យខ្លះបាន។

ប្រហែលប្រសិនបើខ្ញុំយល់ពាក្យច្រើនជាងឥឡូវនេះ ខ្ញុំអាចស្រមៃការសន្ទនា។

ប៉ុន្តែ ដើម្បីចាំពាក្យច្រើនជាងឥឡូវនេះ ខ្ញុំត្រូវការកានតែរៀនភាសាខ្មែរច្រើនជាងឥឡូវនេះ។

ខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់។

あと268日

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៧ខែតុលាឆ្នាំ២០២២

ថ្មីៗនេះខ្ញុំរវល់នឹងអស់កម្លាំង ហើយខ្ញុំបានអត់ខំប្រឹងរៀនភាសាខ្មែរ។

បន្ទាប់មក ខ្ញុំភ្លេចពាក្យ់និងឃ្លាជាច្រើន។ ប្រហែលខ្ញុំត្រូវការខំប្រឹងរៀនភាសាខ្មែរម្ដងទៀត។

ប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទាប។

ខ្ញុំគិតថាប្រហែលអ្នកសម្ម័គ្រចិត្តJICAច្រើនមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ ហើយ សប្បាយចិត្ត ។

ប៉ុន្តែ និយាយតាមត្រង់ ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញជប៉ុន។

ហើយខ្ញុំបានពីនិត្យថាតើខ្ញុំអាចទៅវិញជប៉ុនបានប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត។

នៅសាល់ ២៦៨ ថ្ងៃ។

វានៅតែមានរយៈពេលយូរ។

悩み多き日々 (ថ្ងៃដែលមានកង្វល់)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៣ខែ១០ឆ្នាំ២០២២

ថ្មៃៗនេះខ្ញុំមានកង្វលច្រើន ជាពិសែស នៅក្នុងថ្នាក់ Linux ដែលខ្ញុំបង្រៀន។

ពីរសប្តាហ៍មុនយើងផ្លាស់ទីទៅបន្ទប់ មន្ទីរពិសោធន៍ ហើយយើនអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ នៅទីនោះ។

ហើយខ្ញុំបានបង្រៀនការដំឡើងនៃ Linux ម្ដងទៀត។

ប៉ុន្តែ សិស្ស យឺត ដំឡើង ហើយ យើង ត្រូវ ពេល ច្រើន។

បញ្ហាធំបំផុតគឺ ថា សិស្ស អត់មានចាប់អារម្មណ៍អំពី Linux.

ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​ដឹង​ធ្វើ​ម៉េច​ឲ្យ​សិស្ស​ចាប់​អារម្មណ៍​ដែរ។

ប្រហែលបើខ្ញុំអាចនិយាយភាសាខ្មែរល្អជាងពេលនេះ អ្វីមួយផ្លាស់ប្តូរ។

ប៉ុន្តែភាសាខ្មែរពបាកសម្រាប់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំអស់កម្លាំង។

インターネットが(学校で)使えない日が続いた。

ថ្ងៃអង្គារទី៤ខែតុលាឆ្នាំ២០២២

ខ្ញុំសរសេរកំណត់ហែតុប្រចាំថ្ងៃ បន្ទាប់ពីរយៈពេលដ៏យូរ។

ថ្មៃៗនេះ ពេលក្រោយ ភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំអត់អាច ប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិត បាន ទេ នៅ សាលា។

ខ្ញុំសាកល្បង ការភ្ជាប់ ដោយទូរស័ព្ទ ទៅ អ៊ីនធឺណិត បន្តែ ខ្ញុំ អត់អាច ភ្ជាប់ ទៅ អ៊ីនធឺណិត ល្អ ទេ ។

ដូច្នែះ ខ្ញុំ រៀន ភាសា ខ្មែរ ដោយ ប្រើ សៀវភៅ សរសេរ នៅ លើ កុំព្យូទ័រ ។

ថ្ងៃនេះ ចុងក្រោយ ខ្ញុំ អាច ភ្ជាប់ ទៅ អ៊ីនធឺណិត បាន!

ខ្ញុំសង្ឃឹម ថា ខ្ញុំនឹង អត់មាន បញ្ហា ភ្ជាប់ អ៊ីនធឺណិត នៅ សាលា ក្រោយ ពេល នេះ។

Linux授業の準備

ថ្ងៃសុក្រទី២៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃនេះមានពន្លឺថ្ងៃ។

ហើយថ្ងៃគ្មានថ្នាក់នៅសាលា។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមកសាលាជាធម្មតា។

ខ្ញុំតែងតែធ្វើ PowerPoint ដើម្បី ប្រើ នៅថ្នាក់បង្រៀន។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្កើត PowerPoint សម្រាប់ ថ្នាក់ Linux.

ខ្ញុំបានបង្រៀន‌ ការដំឡើង Linux, ពាក្យបញ្ជា Linux, និង ឯកសារ Linux ហើយ។

ក្រោយពេលបញ្ចប់បង្រៀនឯកសារ‌ Linux ខ្ញុំនឹងបង្រៀន Linux process ( ដំណើរការ Linux ).

ខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាសិស្សអត់អាចយល់ដឹងអំពី‌ Linux process ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើអោយអស់ពីសមត្ថភាព។

カンボジアでの腹痛の薬

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ខ្ញុំនឹងសរសេរអំពីថ្នាំសម្រាប់ក្រពះនៅកម្ពុជា។

ព្រោះខ្ញុំឈឺពោះតាំងពីសប្ដាហ៍មុន ខ្ញុំបានទៅឱសថស្ថានហើយទិញថ្នាំ។

ថ្នាំនេះឈ្មោះ smecta ផលិតនៅប្រទេសបារាំង។

ជាអកុសល seirogan មិនដំណើរការទេ ខ្ញុំណែនាំអោយសកល្បងថ្នាំនេះ។


ផលិត ポーラット manufacture, manufacturing ជាអកុសល チアアコソー 残念ながら、不運にも

腹痛&下痢が続く。

ថ្ងៃសុក្រទី១៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

មុន៣ថ្ងៃខ្ញុំទៅភៅជនីយដ្ឋានខ្មែរ។ ពីថ្ងៃនោះ ខ្ញុំក្រាយជាឈឺពោះនឹងរាគ។

ឈឺពោះប្រសើរឡើងនៅក្រោយថ្ងៃ ប៉ុន្តែរាកនៅតែបន្ត។

បន្ទាប់ពីញ៉ាំអ្វីមួយ ខ្ញុំក្រាយជារាគម្ដងទៀត។

វាពិបាកណាស់។

ឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំជប៉ុន ប៉ុនតែ វាហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ។

ប្រហែលខ្ញុំគួរតែទៅហាងថ្នាំនឺងទិញថ្នាំថ្មីខ្មែរ។