Linux授業の準備

ថ្ងៃសុក្រទី២៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃនេះមានពន្លឺថ្ងៃ។

ហើយថ្ងៃគ្មានថ្នាក់នៅសាលា។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមកសាលាជាធម្មតា។

ខ្ញុំតែងតែធ្វើ PowerPoint ដើម្បី ប្រើ នៅថ្នាក់បង្រៀន។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្កើត PowerPoint សម្រាប់ ថ្នាក់ Linux.

ខ្ញុំបានបង្រៀន‌ ការដំឡើង Linux, ពាក្យបញ្ជា Linux, និង ឯកសារ Linux ហើយ។

ក្រោយពេលបញ្ចប់បង្រៀនឯកសារ‌ Linux ខ្ញុំនឹងបង្រៀន Linux process ( ដំណើរការ Linux ).

ខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាសិស្សអត់អាចយល់ដឹងអំពី‌ Linux process ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើអោយអស់ពីសមត្ថភាព។

カンボジアでの腹痛の薬

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ខ្ញុំនឹងសរសេរអំពីថ្នាំសម្រាប់ក្រពះនៅកម្ពុជា។

ព្រោះខ្ញុំឈឺពោះតាំងពីសប្ដាហ៍មុន ខ្ញុំបានទៅឱសថស្ថានហើយទិញថ្នាំ។

ថ្នាំនេះឈ្មោះ smecta ផលិតនៅប្រទេសបារាំង។

ជាអកុសល seirogan មិនដំណើរការទេ ខ្ញុំណែនាំអោយសកល្បងថ្នាំនេះ។


ផលិត ポーラット manufacture, manufacturing ជាអកុសល チアアコソー 残念ながら、不運にも

腹痛&下痢が続く。

ថ្ងៃសុក្រទី១៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

មុន៣ថ្ងៃខ្ញុំទៅភៅជនីយដ្ឋានខ្មែរ។ ពីថ្ងៃនោះ ខ្ញុំក្រាយជាឈឺពោះនឹងរាគ។

ឈឺពោះប្រសើរឡើងនៅក្រោយថ្ងៃ ប៉ុន្តែរាកនៅតែបន្ត។

បន្ទាប់ពីញ៉ាំអ្វីមួយ ខ្ញុំក្រាយជារាគម្ដងទៀត។

វាពិបាកណាស់។

ឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំជប៉ុន ប៉ុនតែ វាហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ។

ប្រហែលខ្ញុំគួរតែទៅហាងថ្នាំនឺងទិញថ្នាំថ្មីខ្មែរ។

現状の確認

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

៦ខែជិតកន្លងផតុទៅ។

ខ្ញុំមកពីទីនេះដើម្បីជួយស្រុកខ្មែរ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់កំពង់ធ្វើល្អទេ។

ខ្ញុំបង្រៀនអំពី IT ទៅសិស្សពីខែចុងកក្កដារាល់សប្តាហ៍។

ខ្ញុំរៀន IT និង ភាសាខ្មែរ រាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយភាសាខ្មែរល្អទេ។

ជាពិសេសពេលសិស្សសួរសំណួរទៅខ្ញុំ ខ្ញុំឧស្សាហ៍អត់យល់ដឺងទេ។

ប្រហែលខ្ញុំនឺងបន្តេជាមួយជិវិតឥឡូវនេះ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រួមចំណែកជួយខ្មែរបន្ថែមទៀត។

ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការខំប្រឹងបន្ថែមទៀត។

ជិត チット about to, near ほぼ កន្លង コンロン 過去、またぐ(step over something) ផតុ។ ポット 終わる cease, finish

カンボジアレストラン

ថ្ងៃអង្គារទី១៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ម្សិលមិញនាយកសាលាយកខ្ញុំនិងមិត្តភាក់ខ្ញុំទៅភៅជនីយដ្ឋានខ្មែរ។

おまけ。 ここでは釣りもできるようで、食事中放置していた釣り竿に、大きなナマズがかかっていました。 4Kgあったそうです。

おまけ2

ペプシコーラカンボジア語で បុិបសុី ペプシー と書いてあります(笑)。

新しく仲間が!

ថ្ងៃសុក្រទី៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ម្សិលមិញ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តJICAថ្មីមកនៅទីនេះ។ គាត់នឹងធ្វើការនៅទីនេះពីថ្ងៃច័ន្ទ។

គាត់ជាជនជាតិជប៉ុន ហើយ បាន រៀន ភាសាខ្មែរ ជាមួយ គ្នា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាល JICA ប្រទេស ជប៉ុន ។

ខ្ញុំរីករាយណាស់ព្រោះខ្ញុំនឺងមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយភាសាជប៉ុន។

日記を書く理由

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ហេតុអ្វីខ្ញុំសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃទេ?

ព្រោះខ្ញុំចង់់ទុកអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមាននៅពេលនោះទុកជាប្រយោគ។

ហើយខ្ញុំចង់រៀនភាសាខ្មែរ។

ខ្ញុំចង់និយាយភាសាខ្មែរល្អជាង។

ខ្ញុំបានគិតថា ប្រសេនបើខ្ញុំសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ ជាញឹកញាប់ ខ្ញុំចាំភាសាខ្មែរ ល្អជាង។

ប៉ុន្តែ ខ្ញុំអត់ទាន់អាចនិយាយនិងសរសេរភាសាខ្មែរល្អបានទេ។

វាពិបាក។